Oogkliniek Noord Limburg

Privacyverklaring

Privacyverklaring Oogkliniek Noord Limburg

Oogkliniek Noord Limburg vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In deze privacy verklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw gegevens.

Oogkliniek Noord Limburg zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. De kliniek volgt de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent het volgende:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan de kliniek heeft gegeven.
 • Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben.
 • Wij vragen u middels deze verklaring om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
 • Uw gegevens geven wij niet door aan andere organisaties, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw gegevens aan de kliniek heeft gegeven.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens en spannen ons tot het uiterste in om deze te respecteren.

Wat doet Oogkliniek Noord Limburg met uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Oogkliniek Noord Limburg gebruikt voor:

 • het uitvoeren van de met u gemaakte afspraken;
 • het voeren van administratie en andere werkzaamheden om uw gegevens goed te beheren;
 • het leggen van contact met u en om te reageren op de door u gestelde vragen;
 • het informeren over nieuwe producten en/of diensten van Oogkliniek Noord Limburg;
 • het kunnen verzenden van uitnodigingen en afspraakherinneringen;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen, klachten en claims;
 • kwaliteitsbewaking en intercollegiale toetsing;
 • Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsmetingen en verbeteringen. Hieronder vallen ook externe audits onder (ZKN, NOG, infectiepreventie).

Oogkliniekt Noord Limburg verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, patiëntnummer, of u een van een meerling bent, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens over uw gezondheid, rekeningnummer, relatienummer zorgverzekering, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

Wanneer heeft de Oogkliniek recht op uw gegevens?
Oogkliniek Noord Limburg heeft recht op het verwerken van uw gegevens als:

 • er toestemming is gegeven;
 • het om vitale belangen gaat (medische gegevens);
 • het een wettelijke verplichting is;
 • er een overeenkomst is om persoonsgegevens te verwerken;
 • het gaat om een algemeen belang;
 • er een gerechtvaardigd belang is.

Uw gegevens delen met andere partijen
Soms is het belangrijk dat de kliniek uw gegevens deelt met anderen (derde partijen). Dit gebeurt alleen als het echt nodig is en als dit wettelijk is vereist en/of toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er bij u een biopt is afgenomen en dit naar het laboratorium moet worden gestuurd om te onderzoeken.

Bewaartermijn
De Oogkliniek Noord Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze aan de kliniek zijn gegeven en worden ook opgeslagen als de wet dit vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Oogkliniek Noord Limburg zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
Oogkliniek Noord Limburg is actief bezig met het verfijnen van de benodigde matregelen om uw gegevens optimaal te beveiligen. Wij kunnen u garanderen dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden. Personen die namens Oogkliniek Noord Limburg toegang hebben tot uw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien gegevens door een andere partij worden verwerkt, verwacht de kliniek dezelfde technische en organisatorische maatregelen van deze andere partijen (verwerkers). Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door de Oogkliniek Noord Limburg verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet langer mag.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u in een bepaalde situatie bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
In sommige situaties heeft u ook recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om dit aan de kliniek te vragen in vier situaties:

 • als u wacht op een beoordeling van veranderingen aan uw gegevens;
 • als uw gegevens eigenlijk gewist zouden worden, maar u dit niet wilt;
 • als Oogkliniek Noord Limburg de gegevens niet langer nodig heeft, maar u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • als u wacht op de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die u aan Oogkliniek Noord Limburg heeft gegeven (terug) te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit betekent dat u digitale bestanden die u van ons krijgt makkelijk op uw computer moet kunnen openen. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u gebruiken waar u toestemming voor heeft gegeven of gegevens die in een contract staan. Het recht geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal hebben opgeslagen, dus niet voor gegevens op papier.

U bent vrij de gegevens die u heeft gekregen door te geven aan anderen. Als onze systemen verbonden zijn aan de systemen van de partij waaraan u uw gegevens wilt doorgeven, dan kunnen wij dit misschien voor u doen. U kunt bij ons navragen of dit in uw geval kan.

Stoppen van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens gebruiken als u toestemming heeft gegeven. U heeft op elk moment het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen dan meteen stoppen met het gebruik van uw gegevens. Vanaf het moment dat u aangeeft dat u geen toestemming meer geeft om uw gegevens te gebruiken, mogen wij deze niet meer gebruiken. Al het gebruik van uw gegevens vóór dat moment blijft volgens de wet.

Het uitvoeren van uw rechten
Het uitoefenen van uw rechten kost u niets. oefent uw rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij willen uw vraag graag binnen een maand beantwoorden. Mocht ons dit niet lukken en de beantwoording van uw vraag meer tijd kosten, dan laten we dit binnen een maand aan u weten. Als uw vraag moeilijk uitvoerbaar is, dan kan het zijn dat u na maximaal 3 maanden antwoord krijgt.

Gegevens meegeven aan de juiste persoon
Het kan zijn dat wij u vragen om uw identiteitsbewijs als u een vraag aan ons stelt. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat we de persoonsgegevens aan de goede persoon verstrekken. Hiermee voorkomen wij dat de verkeerde personen de gegevens ontvangen of wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.
Om ervoor te zorgen dat uw verzoek zo snel mogelijk verloopt, vragen wij u dan ook om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Schrijf het woord ‘kopie’ op deze kopie. Schrijf ook op de kopie met welk doel u deze kopie aan ons geeft en de datum waarop u deze aan ons geeft.
De kopie wordt alleen gebruikt om te controleren of u recht heeft op de gegevens en wordt na controle direct vernietigd.

Functionaris Gegevensbescherming
Oogkliniek Noord Limburg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een externe medewerker die zich bezighoudt met de bescherming van uw persoonsgegevens. De medewerker kijkt of de kliniek zich aan alle privacywetten houdt en geeft advies over deze wetten. Als er vragen zijn over privacy kunt u contact met ons opnemen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen. Dit kan via telefoonnummer 0478 557310 of info@oogklinieknoordlimburg.nl
Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
U kunt altijd vragen stellen over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen Oogkliniek Noord Limburg. Neem voor vragen over uw privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Oogkliniek Noord Limburg: www.oogklinieknoordlimburg.nl. Oogkliniek Noord Limburg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy verklaring. Als dat gebeurt, dan nemen wij contact met u op. Wij stellen u op de hoogte over de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en geven u de kans om uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacy verklaring of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Oogkliniek Noord Limburg
Hoofdgebouw Annapark
St. Annalaan 20
5801 AJ Venray
Telefoonnummer 0478 557310
info@oogklinieknoordlimburg.nl